top of page

Shërbimet Mbështetëse

Që ne të ofrojmë një paketë holistik për anëtarësimin tonë dhe përfituesit e tjerë, ne kemi shtuar aktivitetet e mëposhtme:  Uji, Kanalizimet dhe Higjiena (WASH), Shëndeti dhe të Drejtat Seksuale dhe Riprodhuese (SRHR), Puna e Fëmijëve në Bujqësi si dhe Edukimi Financiar, me këto ne do të kishim ofruar një paketë tërësore për të mbështetur përfshirjen e të rinjve tanë në zinxhirin e vlerës së Bujqësisë. lexoni më shumë më poshtë.

Mos harroni, 2021 është Viti Ndërkombëtar për Eliminimin e Punës së Fëmijëve!

Anchor 1
bottom of page